Bài toán số có 3 ước – Minh họa bằng C++ và Pascal

Một số nguyên dương có đúng 3 ước số nguyên dương khác nhau được gọi là số TNUM. Cho trước một dãy N (1 <= N <= 105) số nguyên dương, xác định các số đã cho có phải là số TNUM hay không?

Input: Cho trong tệp TNUM.INP có cấu trúc như sau:

– Dòng đầu tiên ghi số N

– Dòng tiếp theo ghi N số nguyên a1, a2 … an cách nhau bởi một dấu cách (1 ≤ ai ≤ 1012)

Output: Ghi ra tệp TNUM.OUT gồm N dòng, dòng thứ i ghi YES nếu số thứ i là số TNUM, ngược lại thì ghi NO.

Ví dụ:

TNUM.INP TNUM.OUT
3

4 5 6

YES

NO

NO

Code bằng C++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long a[100005];
bool nt[1000005];
bool kt(long long x)
{
  long long x1=sqrt(x);
  if (x<4) return 0;
  if (x1*x1!=x) return 0;
  return 1;
}
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);
  int n;
  freopen("tnum.inp","r",stdin);
	freopen("tnum.out","w",stdout);
  cin>>n;
  for (int i=1;i<=1000000;i++) nt[i]=1;
  nt[1]=0;
  for (int i=2;i<=sqrt(1000000);i++)
    if (nt[i]==1)
    {
      int j=i*i;
      while (j<=1000000)
      {
          nt[j]=0;
          j+=i;
      }
    }
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
    cin>>a[i];
    int pp=sqrt(a[i]);
    if (kt(a[i])==1&&nt[pp]==1) cout<<"YES"<<endl;
    else cout<<"NO"<<endl;
  }
  return 0;
}

Code bằng Pascal

var n,i:longint;
  so,can:int64;
  f1,f2:text;
procedure motep;
begin
asSign(f1,'TNUM.INP');
reset(f1);
assign(f2,'TNUM.OUT');
rewrite(f2);
end;
function ktnt(a:int64):boolean;
var j:longword;
begin
ktnt:=true;
if a<2 then ktnt:=false;
if a>3 then
 for j:=2 to trunc(sqrt(a)) do
   if a mod j=0 then
   begin
   ktnt:=false;break;
   end;
end;
begin
MOTEP;
readln(f1,n);
for i:=1 to n do
  begin
  read(f1,so);
  can:=trunc(sqrt(so));
  if can*can<>so then writeln(f2,'NO') else
   if ktnt(can) then writeln(f2,'YES') else writeln(f2,'NO');
  end;
close(f1);
close(f2);
END.
end.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!