Đề thi HSG toán 9 huyện Thường Tín 2020 – 2021 có hướng dẫn

Đề thi HSG toán 9 huyện Thường Tín 2020 – 2021 có hướng dẫn

Đề thi

Câu 1: Biết rằng \frac{{4a}}{{10a - 5}}.A = \frac{{2a + 1}}{{2a - 1}} - \frac{{2a - 1}}{{2a +1}}

a) Tìm biểu thức A. Với điều kiện nào của a thì giá trị của biểu thức A được xác định.

b) Rút gọn biểu thức A

c) Biết \sqrt 3 - a = \sqrt {4 - 2\sqrt 3 } . Tính giá trị của biểu thức A

d) Biết B - 1 = A - \frac{1}{{2a + 1}}. Tìm giá trị nguyên của a để giá trị của biểu thức B cũng là số nguyên A.

Câu 2:

a) Giải phương trình 8\left( {x - \sqrt {2020} } \right) - 10\left( {{x^2} - 2020} \right) = 0

b) Tìm giá trị của để nghiệm của phương trình gấp ba lần nghiệm của phương trình

0,7 - 2\left( {0,5x - 0,1} \right) = 2\left( {x - 2,5} \right) - 0,1

Câu 3: Lúc 5 giờ sáng, một chiếc canô xuôi dòng một dòng sông từ bến A đến bến B, cách nhau 75km. C là bến nằm giữa hai bến  A và B, cách bến A là  45km. Canô đến bến B nghỉ lại 30 phút rồi quay trở về và đến bến C lúc  10 giờ  30 phút. Tính vận tốc canô khi xuôi dòng, biết rằng một chiếc bè thả trôi trên dòng sông từ bến A đến bến  B đó hết  15 giờ.

Câu 4: Cho hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh AB = a; AD = b với A < b và hai đường chéo cắt nhau tại O. Điểm E nằm giữa hai điểm  B và O. Đường thẳng  AE cắt cạnh  BC và cắt đường thẳng  DC lần lượt tại K và G;  M là điểm đối xứng với A qua E. Chứng minh rằng:

a) CM // BD

b) và AE.BE = EK.ED và AE2 = EK.EG.

c) \frac{{CM.KA}}{{BO.KM}} = 2;

d) Trên tia BD lấy điểm H sao cho DH là hình chiếu của CD trên BD. Chứng minh rằng:

OH = \frac{{{b^2} - {a^2}}}{{2\sqrt {{a^2} + {b^2}} }};

e) Gọi P và Q lần lượt là hình chiếu của M trên cạnh BC và trên đường thẳng CD. Chứng minh rằng khi điểm E chuyển động trên đoạn BO( E không trùng với B, O) thì tỉ số của hai đoạn thẳng MP và MQ không đổi, không phụ thuộc vào vị trí của điểm E.

Câu 5: a) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác có chu vi 2019 cm.

Biết rằng \frac{{3ab - {c^2}}}{{a + b}}:\frac{{{a^2} - ab + {b^2}}}{c} = 1. Tính a, b, c.

b) Chứng minh số M = \overline {\underbrace {44...4}_{2021cs4}\underbrace {88...8}_{2020cs8}9} là số chính phương.

Hướng dẫn một số ý

Câu 4:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!