Đếm số 0 bên phải – Code trong C++ và Pascal

Cho một số nguyên n. Hãy đếm xem trong kết quả của số n! (n giai thừa) có bao nhiêu chữ số 0 liên tiếp tính từ hàng đơn vị (hay bao nhiêu số 0 liên tiếp bên phải).

INPUT: Là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 1.000)

OUTPUT: Là số lượng chữ số 0 liên tiếp tính từ hàng đơn vị của n!.

Ví dụ:

INPUT OUTPUT
4 0
8 1
20 4

Code trong C++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);

  int n,i,d;
  freopen("bzero.inp","r",stdin);
	freopen("bzero.out","w",stdout);
  cin >>n;
  d=0;
  for (i=1;i<=n;i++)
    if (i%5==0)
  {
    int m=i;
    while (m%5==0)
    {
      d++;
      m=m/5;
    }
  }
  cout <<d;
  return 0;
}

Code trong Pascal

var n,sl:longint;

  f1,f2:text;
procedure motep;
begin
assign(f1,'BZERO.INP');
reset(f1);
assign(f2,'BZERO.OUT');
rewrite(f2);
end;
procedure dongtep;
begin
close(f1);
close(f2);
end;
begin
motep;
readln(f1,n);
sl:=0;
while n<>0 do
  begin
  sl:=sl+n div 5;
  n:=n div 5;
  end;
write(f2,sl);
dongtep;
end.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!