Song nguyên tố – Code bằng C++ và Pascal

Số nguyên tố là một số nguyên dương có 2 ước dương là 1 và chính nó.

Ví dụ: 7, 13, 17, … là những số nguyên tố; còn các số 14, 8, 25, … không phải là những số nguyên tố.

Số đảo ngược của một số là số được viết theo thứ tự ngược lại của số đó.

Ví dụ: 13 đảo ngược của nó là 31; 145 đảo ngược của nó là là 541.

Một số n được gọi là song nguyên tố nếu như n là số nguyên tố và số đảo ngược của nó cũng là số nguyên tố.

Ví dụ: 7, 13 là các số song nguyên tố còn các số 8, 41 không phải là các số song nguyên tố.

Cho một số nguyên dương n. Em hãy kiểm tra xem số n có phải là song nguyên tố không?

INPUT

 • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n (n ≤ 2*109)

OUTPUT

 • In ra số 1 nếu đó là số song nguyên tố, và in ra số 0 nếu đó không phải là số song nguyên tố.

Ví dụ:

Ví dụ 1 Ví dụ 2
Input Output Input Output
7 1 8 0

Code bằng C++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int dn(int x)
{
  int x1=0;
  while(x>0)
  {
    x1=(x1*10)+(x%10);
    x/=10;
  }
  return x1;
}
bool kt(int y)
{
  if(y<2) return 0;
  else
  for (int i=2;i<=int(sqrt(y));i++)
    if (y%i==0) return 0;
  return 1;
}
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);
  freopen("cprime.inp","r",stdin);
	freopen("cprime.out","w",stdout);
  int n;
  cin>>n;
  if(kt(n)==1&&kt(dn(n))==1) cout<<1;
  else cout<<0;
  return 0;
}

Code bằng Pascal

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!