Tự học C++ và Pascal

Sau đây là tuyển chọn một số bài tập về C++ và Pascal có code để các bạn tham khảo:

Phần I: Chuyên đề lập trình số học

Bài 1: Bài toán văn nghệ

Bài 2: Bài toán trực nhật 

Bài 3: Bài toán số có 3 ước

Bài 4: Tổng nhỏ nhất 

Bài 5: Số siêu nguyên tố

Bài 6: Dãy ước số chung lớn nhất

Bài 7: Đếm số lượng nguyên tố 

Bài 8: Song nguyên tố

Bài 9: Bài toán đi chợ

Bài 10: Đếm số 0 bên phải

Bài 11: Bài toán mua cỏ

Bài 12: Phân số

Bài 13: Bộ ba nguyên tố

Bài 14: Biểu diễn n giai thừa

error: Content is protected !!